fbpx
+371 24111212

PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja, reģistrācijas numurs: 40008199286, faktiskā adrese: Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150 ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta-datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs – lai izpildītu Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja un Klienta starpā pastāvošās saistības vai noslēgto līgumu, vai no likuma normām izrietošās Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja likumīgās intereses.

 

Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram, mutiskas vai rakstiskas);
 • analizēt tīmekļa vietnes darbību;
 • reklamēt savas pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt ziņojumus par pieteikuma izpildes gaitu;
 • novērst krāpniecību;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrādes mērķi un nolūki:

 • jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamiem nolūkiem;
 • klienta identificēšanai.
 • klientu apkalpošanai.
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājaslapas darbības uzlabošanai;
 • pakalpojumu līguma noslēgšanas un izpildīšanas nolūkā;
 • plašāku iespēju izmantošanai mūsu sniedzamajiem pakalpojumiem, uz pakalpojuma līguma pamata;
 • jums ir tiesības atteikties no pasūtītā pakalpojuma. Atteikties no pakalpojuma varat, sūtot mums savu atteikumu rakstiski uz elektroniskā pasta adresi info@skgauja.lv vai savā lietotāja kontā atjaunojot savu vēlmju informāciju.

 

Personas datu apstrāde

 1. Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja neizpauž trešajām personām Klienta personas datus, izņemot šādus gadījumus:
  ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, preču piegāde);
  • ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

 • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datu uzglabāšanai;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 • Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem, kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā. 
 • Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei, kurai ir tiesisks pamats (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.) Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja mājaslapā vai klātienē.
 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi

 • Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
 • Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pakalpojumiem un rēķiniem, darījuma statusu u.c.).
 • Saziņu par komerciāliem paziņojumiem Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 • Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kurai ir tiesisks pamats (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.) var dot mājaslapā vai klātienē.
 • Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.
 • Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var ilgt līdz trijām diennaktīm.

 

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 • Mājaslapa izmanto sīkdatnes.
 • Sīkdatņu vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Bērnu un jauniešu attīstības centrs Gauja nenes atbildību.
 • Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot līgumu kļūt par pastāvīgo klientu, jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos.
 • Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un būtu jums pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

 

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@skgauja.lv 

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur jūs varat vērsties arī tad, ja jums ir nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.